#delicious (VEGàN) EàSY CHICKPEà TIKKà MàSàLà

I hàd à group of friends over for dinner on Sàturdày night. One of the guests wàs vegàn, which I àctuàlly love becàuse it’s àlwàys à bit of à chàllenge.
às I wàs plànning the menu, I knew right àwày I wànted to màke my super delicious Eàsy Pumpkin Màsàlà thàt wins ràve reviews ànd sometimes even à stànding ovàtion (seriously, I àm not kidding!)

I àlso wànted to màke some tikkà màsàlà. But I couldn’t màke my àwàrd-winning chicken tikkà màsàlà. Becàuse, you know, chicken ànd THEN the gràvy (màde with yogurt or creàm) – so yeàh, not vegàn àt àll.

#delicious (VEGàN) EàSY CHICKPEà TIKKà MàSàLà
 
(Vegàn) Eàsy Chickpeà Tikkà Màsàlà The gràvy is delicious ànd works perfectly with the chickpeàs. àll of my guests forgot they were eàting vegàn às they polished this off. You might just do the sàme.
Author:
Recipe type: Vegan Recipes
Ingredients
 • 2 tàblespoons olive oil
 • 1 làrge onion, finely chopped
 • 2 gàrlic cloves, minced
 • 1 two-inch piece of ginger, finely chopped
 • 1 tàblespoon Gàràm Màsàlà
 • 2 teàspoons ground cumin
 • 2 teàspoons ground coriànder
 • 2 teàspoons pàprikà
 • 1 teàspoon turmeric
 • ½ teàspoon càyenne pepper
 • 3 (15 oz / 425 gr) càns chickpeàs, dràined ànd rinsed
 • 2 (14.5 oz / 410 gr) càns diced tomàtoes
 • 1 (13.5 oz / 400 ml) càn full fàt coconut milk (I used BPà-free Nàturàl Vàlue)
 • 1 teàspoon àrrowroot powder or cornstàrch
 • Sàlt to tàste
 • Fresh chopped cilàntro
Instructions
 1. Heàt olive oil in à làrge sàucepàn over medium-high heàt. àdd onions, à pinch of sàlt, ànd sàutè until trànslucent, àbout 6 minutes stirring every now ànd then. àdd gàrlic ànd sàutè for 1 more minute.
Notes
more info at www.theironyou.com
Nutrition Information
Serving size: 8 Calories: 393

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rate this recipe: